Login: Hasło:
» Rejestracja

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAńSKIEGO SUMIENIA

·         Codzienna lektura pisma Świętego.

·         Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo wszystkich członków AK. 

·         Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych. 

·         Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich. 

·         Pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez systematyczną lekturę dokumentów Kościoła. 

·         Organizowanie stałych spotkań formacyjnych. 

·         Organizowanie katechizacji dorosłych. 

·         Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej. 

·         Zaproponowanie lokalnych pielgrzymek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.

TROSKA O RODZINę I WYCHOWANIE

·         Organizowanie spotkań rodziców z terenu parafii z psychologami, wychowawcami, katechetami oraz innymi kompetentnymi osobami, uświadamiających współczesne zagrożenia z jakimi spotykają się dzieci i młodzież. 

·         Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci. 

·         Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w Radach Szkoły. 

·         Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców. 

·         Tworzenie internatów oraz szkół katolickich. 

·         Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, kółka zaintereso­wań, rozgrywki sportowe, rajdy, wycieczki, ogniska, letni wypoczynek. 

·         Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

ODNOWA MORALNA SPOŁECZEńSTWA

·         Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.

·         Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków. 

·         Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, zabaw i festynów bezalkoholowych. 

·         Zachęcanie do podejmowania zobowiązań abstynencji. 

·         Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

·         Założenie księgi darów duchowych.

TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAńSKIEGO 

·         Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.

·         Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach, wspólnie ze Stowarzy­szeniem Rodzin Katolickich i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. 

·         Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK przynajmniej jednej rodziny. 

·         Tworzenie domów samotnej matki. 

·         Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE 

·         Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii. 

·         Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców. 

·         Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamentarzys­tami i samorządowcami. 

·         Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych. 

·         Uruchomienie telefonu zaufania. 

·         Prowadzenie pośrednictwa pracy.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

·         Prowadzenie sklepów parafialnych. 

·         Zakładanie spółek prawa handlowego. 

·         Zakładanie fundacji.

PODJęCIE DZIAŁAń W SFERZE KULTURY 

·         Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych. 

·         Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni kaset video. 

·         Organizowanie klubów parafialnych. 

·         Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatralne i muzyczne.

·         Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury. 

·         Uroczyste obchody odpustów parafialnych.

POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI . 

·         Współpraca ze świeckimi środkami masowego przekazu. 

·         Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych. 

·         Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.

·         Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2001 Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej przypominając o realizacji kierunków działania stowarzyszenia proponuje, aby w roku 2001 DIAK-i podjęły pracę nad następującymi tematami: 

·         Ukazanie piękna i bogactwa Kościoła na podstawie deklaracji "Dominus Jesus".

·         Nawiązanie ścisłej współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.

·         Upowszechnienie nauki Prymasa Tysiąclecia w roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

·         Pogłębienie formacji duchowej poprzez organizowanie rekolekcji zamkniętych dla członków Akcji Katolickiej.

·         Upowszechnienie treści znowelizowanego statutu Akcji Katolickiej zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski.

·         Upowszechnienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez uruchamianie Diecezjalnych Studiów Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła.

·         Szkolenie liderów Akcji Katolickiej w zakresie skutecznego działania.

·         W ramach przygotowań do I Kongresu Akcji Katolickiej podjęcie tematów kongresu.

·         Zainicjowanie prac zespołów problemowych z uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb lokalnych.

·         Podjęcie tematyki integracji Polski z Unią Europejską. 

·         Podjęcie problematyki "Katolicy, a odpowiedzialność za państwo polskie"

 

 

 

 

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry