Login: Hasło:
» Rejestracja

DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

"Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze według planu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego. Ponieważ cały Kościół jest misyjny i dzieło ewangelizacji jest podstawowym zadaniem Ludu Bożego, Święty Sobór wzywa wszystkich do głębokiej odnowy wewnętrznej, aby mając żywą świadomość własnej odpowiedzialności za rozszerzenie Ewangelii, podjęli cząstkę w dziele misyjnym wśród narodów" (Dekret o działalności misyjnej Kościoła nr 2; 10;35).
 
  1. Aktywność Papieskich Dzieł Misyjnych


 Obecność statutowa PDM zainicjowana została powołaniem diecezjalnego dyrektora:

- od 19.08 1992  -  ks. kan. Julian Chmiel,
- od 10.10 1995  -  ks. kan. mgr Stanisław Tarnawski.

 Udział Dyrektorów w formacji PDM :

 Uczestnictwo w zebraniu KR PDM w Polsce (co roku).
 Udział w pracach prezydium KR PDM w Polsce, jako konsultor PDMD (od 1996 r.)
 Udział w pracach zespołu PDMD nad materiałami formacyjnymi dla grup PDMD (w 1996 i 1997).
 Uczestnictwo w misyjnych rekolekcjach kapłańskich (1996).
 Uczestnictwo 2 animatorów diecezjalnych w Spotkaniu AD PDM (co roku).
 Uczestnictwo w Sympozjum w 100 rocznicę śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji (1997).
 Opracowanie ogólnopolskich materiałów formacyjnych dla dzieci na rok I - Jezus Chrystus (1996).
 Opracowanie homili dla dzieci na Niedzielę Misyjną do materiałów ogólnopolskich (1996).

 


Papieska Unia Misyjna


- przynależność nie jest ściśle określona (kapłani i świeccy nie posiadają egzemplarzy deklaracji);
- wszyscy kapłani diecezji zobowiązani są odprawić 1 mszę św. gratis w intencji misji w ciągu roku;
-  w 1993 odprawiono 400 intencji mszalnych in favorem przekazanych przez Krajową Dyrekcję PDM;
-  kapłani składają dobrowolne ofiary na fundusz PUM;
- w każdym dekanacie jest referent d/s misji; raz do roku odbywa się spotkanie referentów z udziałem ks.Biskupa
-  biuletyn Światło Narodów dociera do referentów dekanalnych,  członków Koła Misyjnego Kleryków WSD oraz
 kapłanów zainteresowanych tematyką misyjną.

 


Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary


- ofiary z Niedzieli Misyjnej zarezerwowane są dla PDWR  - informuje o tym Diecezjalny Kalendarz Liturgiczny ;
- w ok. 110 (na 213) parafiach odprawiane są dodatkowe nabożeństwa misyjne;
- nie posiadamy rozróżnienia członków PDRW i PDPA, ani liczby młodzieży;
- grupa 100 osobowa uczestniczyła w I Ogólnopolskim Spotkaniu Misyjnym Młodzieży (1997 Niepokalanów).

 


Papieskie Dzieło Piotra Apostoła 


- Dzieło to jest najmniej rozpowszechnione;
- wspomina się o nim tylko w Niedzielę Dobrego Pasterza (często tylko w formie plakatu, bowiem dzień ten jest
 równocześnia dniem modlitw o powołania kapłańskie w diecezji);
- z Dziełem związane są pojedyncze osoby, w przypadku grup - silniejszy jest związek z PDWR ;
 np. jedna osoba z Rzeszowa finansuje -w kwocie 400$ rocznie - kleryka z Nquelemendouka, dwóch kleryków z  tej samej miejscowosci finansują członkowie koła misyjnego przy katedrze rzeszowskiej, 12 parafii wspomogło  3 misjonarzy naszej diecezji na łączną kwotę 1688 zł, dwie parafie wspomogły misjonarza w Zairze.

 


Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci


- najbardziej rozpowszechnione w naszej diecezji ;
- aktualnie istnieje ok. 135 kół PDMD; dzieci otrzymują legitymacje i błogosławieństwo Ojca Św.;
- Misyjny Dzień Dziecka 6.01 obchodzony jest w parafiach, gdzie istnieją grupy misyjne ;
- dzieci uczestniczą w akcjach : Kolędnicy Misyjni, zbieranie znaczków na cele misyjne, oraz organizują zbiórki
 funduszy na rzecz misji (sprzedaż kartek misyjnych, loterie misyjne, zbiórkę do puszek, itp.);
- kolportowane jest pismo dla dzieci Świat Misyjny;
- nagrano programy z udziałem dzieci o PDMD dla telewizji regionalnej (1996) oraz radia Via (1996 i 1997).

 


2. Dzień Misyjny


 

 

 W diecezji w sposób szczególny obchodzona jest Niedziela Misyjna (składka zarezerwowana dla PDRW).
 W parafiach, gdzie istnieją grupy PDMD obchodzi się Misyjny Dzień Dziecka (6.01).

 


3. Animacja misyjna


 Dzieci i młodzież

 

- animacja misyjna obejmuje : katechezy w Tygodniu Misyjnym, rozpowszechnianie prasy misyjnej dla dzieci
 (Świat Misyjny), udział w nabożeństwach misyjnych, tworzenie grup misyjnych PDMD, spotkania formacyjne;
 w wielu grupach - spotkania z misjonarzami, patronat misyjny (ofiary duchowe, korespondencja),
- w 1996 r. rozprowadzono 500 szt. specjalnych plakatów reklamowych PDMD - dla wszystkich szkół w diecezji;
- 1995 r. - udział w I Krajowym Kongresie Misyjnym Dzieci w Częstochowie ;
- organizowanie spotkań misyjnych: diecezjalnych  (1995 i 1996 Rzeszów, 1997 Chmielnik Rzeszowski) oraz  regionalnych (1995 Hermanowa).

 Klerycy

- w WSD istnieje Koło Misyjne Kleryków (KMK);
- animacja misyjna obejmuje: nabożeństwa misyjne, wykłady o PDM (1996, 1997), spotkania z misjonarzami,  propagowanie czytelnictwa prasy misyjnej, prowadzenie w parafiach nabożeństw misyjnych i powołaniowych
 (w Niedzielę Dobrego Pasterza);
- od XII1996 r. przygotowywane są comiesięczne rozważania nt. Papieskich Intencji Misyjnych dla radia Via;
- przygotowanie biuletynu misyjnego diecezji (1997).

 Katecheci

- od 1995 r. animacja misyjna prowadzona jest w ramach spotkań okresowych organizowanych przez Wydział
 Katechetyczny; w czasie spotkań animatorka świecka rozprowadza materiały misyjne;
- w 1996 r. w czasie okresowych spotkań formacyjnych zapoznano katechetów świeckich z ideą Unii Misyjnej -  wszyscy otrzymali Vademecum PUM Zjednoczeni w głoszeniu Chrystusa wszystkim ludziom;
- w 1996 i 1997 r. zorganizowano 3.dniowe spotkania formacyjne dla animatorów misyjnych w Przybyszówce.

 


4. Współpraca misyjna z Instytutami Misyjnymi


- działania PDM i zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji wzajemnie się uzupełniają;
 istnieją całe grupy misyjne i osoby indywidualne (np.zelatorzy klaweriańscy) wspierające dzieło misyjne danego
 zgromadzenia (np. Sióstr Klawerianek , Misjonarzy Św. Rodziny); działalność ta jest ze wszech miar popierana;
- grupy misyjne podejmują patronaty misyjne nad misjonarzami zakonnymi (z terenu naszej diecezji ).
Pierwsza strona

 


5. Pisma misyjne


 Pisma Papieskich Dzieł Misyjnych

- dzięki systemowi kolporterów diecezjalnych wszystkie pisma wydawane przez PDM w Polsce docierają do
 każdej parafii ;
- kolportaż w poszczególnych latach przedstawia tabela.

Czasopismo 1993 1994 1995 1996 1997
Świat Misyjny 220 500 500  /  600 1100 1600
Papieskie Intencje Misyjne 220 220 220  /  500 500 600
Światło Narodów 40 40 40 50 50
Misyjne Materiały Liturgiczne 230 230 230 230 230
Kalendarze Misyjne PDM    2500 5000

 Pisma Instytutów Misyjnych

- obok wydawnictw PDM  w diecezji rozpowszechniane są: Misjonarz,  Animator (Werbistów), Echo z Afryki
  (ss. Klawerianek),  Misyjne Drogi (Oblatów),  Wiadomości Kombonianów;

 


6. Przedsięwzięcia misyjne


1994  -   Słowo Biskupa Rzeszowskiego na nadchodzący Rok Misyjny.
1995  -  Kongregacje kapłanów nt. animacji misyjnej w parafii.
   -  Misyjna tematyka w spotkaniach Grup Synodalnych.
   -  Biuletym Synodalny nt. Nasza pomoc misjom.
    -  I Diecezjalny Kongres Papieskich Dzieł Misyjnych.
            -  Wystawa misyjna Ks. Pallotynów (Rzeszów).
    -  Kolportaż misyjnych materiałów formacyjnych.
1996  -  Powołanie Diecezjalnego Dzieła Misyjnego.
   -  Rekolekcje dla animatorów misyjnych.
            -  Kongregacje Dekanalne z udziałem grup misyjnych.
            -  Wizyta Ks. Biskupa z Guatemali.
           -  Wyjazd 2 kapłanów na misje do Guatemali i 2 do Czadu (po CFM).
   -  Organizacja spotkań z misjonarzami przebywajacymi w kraju na wakacjach.
        -  Kolportaż misyjnych materiałów formacyjnych.
1997 - Rozważania misyjne w Radio Via.
           - Przygotowanie formacyjne do Ogólnopolskiego Spotkania Misyjnego Młodzieży.
  - Rekolekcje dla animatorów grup misyjnych.
           - Biuletyn Misyjny Diecezji Rzeszowskiej.
  - Przygotowania do Diecezjalnego Spotkania Misyjnego Dzieci i Młodzieży.

 


7.  Diecezjalne Dzieło Misyjne


Diecezja podejmuje własne inicjatywy i zadania poprzez powołane w 1996 r. Diecezjalne Dzieło Misyjne.
Zgodnie z zarządzeniem  Biskupa Rzeszowskiego każdy I piątek miesiąca poświęcony jest misjom (zalecane jest nabożeństwo w intencji misji i powołań misyjnch oraz składka - w miarę możliwości parafii, z przeznaczeniem
 na misyjne dzieło diecezji).
Nie istnieje specjalny fundusz diecezjalny na rzecz misji; pomoc organizowana jest z ogólnego funduszu Kurii, dobrowolnych składek I piątkowych w parafiach i składek dla przebywającego w kraju misjonarza. Choć trudno  określić wysokość funduszu przeznaczonego na pomoc (często była ona w postaci paramentów liturgicznych lub  składek poszczególnych parafii, trafiających bezpośrednio do misjonarza) to należy podkreślić, że ze strony Kurii Diecezjalnej, która tylko w 1996 r.  pokryła koszty wyjazdu aż 4 misjonarzy, były to wydatki znaczne.

Księża diecezji rzeszowskiej pracujący na misjach (ogólny stan personalny / kraj  /  kontynent):

 - 2,    Czad ,  Afryka ;
 - 5     Guatemala ,  Ameryka Łacińska ;
 - 1     Kazachstan ;
 - 7     Ukraina ;
 - 4     Republika Czeska.

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry