Login: Hasło:
» Rejestracja

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA

 • Codzienna lektura pisma Świętego.

 • Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo wszystkich członków AK. 

 • Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych. 

 • Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich. 

 • Pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez systematyczną lekturę dokumentów Kościoła. 

 • Organizowanie stałych spotkań formacyjnych. 

 • Organizowanie katechizacji dorosłych. 

 • Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej. 

 • Zaproponowanie lokalnych pielgrzymek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.

  TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE

 • Organizowanie spotkań rodziców z terenu parafii z psychologami, wychowawcami, katechetami oraz innymi kompetentnymi osobami, uświadamiających współczesne zagrożenia z jakimi spotykają się dzieci i młodzież. 

 • Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci. 

 • Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w Radach Szkoły. 

 • Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców. 

 • Tworzenie internatów oraz szkół katolickich. 

 • Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, kółka zaintereso­wań, rozgrywki sportowe, rajdy, wycieczki, ogniska, letni wypoczynek. 

 • Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.

 • Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków. 

 • Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, zabaw i festynów bezalkoholowych. 

 • Zachęcanie do podejmowania zobowiązań abstynencji. 

 • Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

 • Założenie księgi darów duchowych.

TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

 • Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.

 • Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach, wspólnie ze Stowarzy­szeniem Rodzin Katolickich i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. 

 • Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK przynajmniej jednej rodziny. 

 • Tworzenie domów samotnej matki. 

 • Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE 

 • Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii. 

 • Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców. 

 • Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamentarzys­tami i samorządowcami. 

 • Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych. 

 • Uruchomienie telefonu zaufania. 

 • Prowadzenie pośrednictwa pracy.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 • Prowadzenie sklepów parafialnych. 

 • Zakładanie spółek prawa handlowego. 

 • Zakładanie fundacji.

PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY 

 • Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych. 

 • Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni kaset video. 

 • Organizowanie klubów parafialnych. 

 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatralne i muzyczne.

 • Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury. 

 • Uroczyste obchody odpustów parafialnych.

POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI . 

 • Współpraca ze świeckimi środkami masowego przekazu. 

 • Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych. 

 • Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.

 • Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry