Login: Hasło:
» Rejestracja

Kierunki Działania Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej na rok 2010

Bądźmy świadkami miłości

To motto programu duszpasterskiego na rok 2009/ 2010 nawiązuje do słów umiłowanego ucznia Jezusa św. Jana: "Bóg jest miłością:, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”(1J 4,16b).

Wszczepiona (hierarchicznie) w apostolstwo Kościoła Akcja Katolicka podejmuje to hasło i w duchu wskazań nauczania papieży i Episkopatu Polski chce go realizować.

 Akcja Katolicka w służbie miłości

W poznawaniu prawdy o miłości i napełnieniu nią swojego życia niech dopomogą katechezy zawarte w materiałach formacyjnych Akcji Katolickiej na rok 2010. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Jest ich 12:

Bóg jest Miłością. Realizacja miłości Bożej w stosunku do człowieka

 • Najpiękniejsze dzieło o miłości napisał Bóg. Wszystkie dzieła Boże można wytłumaczyć jedynie miłością. Co w świecie nie jest miłością, nie pochodzi od Boga. Spośród wszystkich słów ludzkich, razem z całym ich bogactwem i ograniczeniami, właśnie „Miłość” pozwala nam względnie najlepiej wejrzeć w tajemnicę Boga Trójcy. Jest to dar wzajemny i odwieczny Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Podmiotowe i przedmiotowe wymiary miłości

 • Miłość jest zasadą, według, której ma być zorganizowane życie wspólnoty wierzących – Kościoła. Jest zadana ludziom jako przykazanie możliwe do realizacji dzięki łasce Boga. Należy ją przyjąć jako wewnętrzną zasadę życia, jako powołanie, gdyż poprzez miłość człowiek dojrzewa w swoim człowieczeństwie, doświadczając jej, czuje się zaproszony do pójścia drogą doskonałości chrześcijańskiej.

Miłość jako wartość eschatologiczna

 •  „ …Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością jeśli nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. ( Jan Pawel II, Redemptor hominis, nr 10).

Integralność jedności (Jedno, a nie dwa przykazania miłości)

 • „Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga” a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20-21). Świadectwem, więc miłości do Boga winna być praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego.

Różne aspekty świadczenia miłości miłosiernej

 • Miłość miłosierna jest drogą do doskonałości osobistej, bowiem wiąże miłość do Boga z miłością bliźniego. Miłość miłosierna jest zasadą życia społecznego, gdyż nie można mówić o harmonijnym współżyciu międzyludzkim, bez realizacji idei miłosierdzia (Jan Paweł II Dives in misericordia). Miłość miłosierna uaktywnia życiowo i stanowi dla człowieka źródło siły, a wypływa to z mobilizacji sił wewnętrznych, jaka dokonuje się dzięki miłości, a nade wszystko z działania łaski Bożej.

Trzy wymiary miłości bliźniego

 • Miłość Boga w człowieku – człowieczeństwo jest drogą poznania Boga i nie ma innej możliwości jak tylko poznawanie Boga w drugim człowieku, poprzez którego Bóg przychodzi do nas i poprzez niego daje nam odczuć dowody swojej Miłości.
 • Miłość człowieka w Bogu – tylko Bóg jest gwarantem miłości personalistycznej, czyli takiej, która przede wszystkim miłuje w drugim człowieku jego; niepowtarzalność, unikalność, wyjątkowość, rdzeń jego osobowości, nie zaś to, co zewnętrzne, zmienne, widzialne, co stanowi tylko zbiór pewnych cech.
 • Miłość człowieka z Bogiem – „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Doświadczenie chrześcijańskiej ascezy i mistyki wskazuje na trzy rodzaje lub stadia rozwojowe nadprzyrodzonej cnoty miłości: oczyszczenie (duszy z grzechów i opanowanie żądz prowadzących do grzechu), oświecenie (miłość rozwija się i umacnia poprzez ćwiczenie w cnotach i oświecenie w modlitwie), zjednoczenie (człowiek łączy się ściśle z Bogiem i rozkoszuje się Nim w miłości).

Miłość jako: agape (caritas), eros (amor) i filia (dilectio)

 • Miłość agape określana jako caritas to miłość Boga do człowieka. Jest ofiarą, darem i łaską. Jest realizowana nie dlatego, że człowiek na nią zasługuje, ale dlatego, że Bóg jest Miłością.
 • Miłość eros - człowiek chce i pożąda tego, co daje mu zadowolenie daje mu to, co jest dobrem dla niego. Wyraża się w dążeniu, poszukiwaniu, fascynacji przedmiotem miłości i zbliżaniu się do niego poprzez zatroskanie o jego dobro i szczęście.
 • Miłość filia to miłość wolna od zmysłowości, miłość przyjacielska, bezinteresowna, lojalna i wierna, to przyjazne spotkanie dla wspólnej realizacji dobra, przejawiająca się w bliskim i częstym kontakcie oraz silnej więzi duchowej.

Komunijny wymiar miłości (communio)

 • „Tak jak Bóg stworzył ludzi nie do życia w odosobnieniu, lecz do wytworzenia społeczności, tak też Jemu podobało się uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył” (KDK 32). Powołanie człowieka w planie Bożym ma charakter wspólnotowy i każdy wierzący w Chrystusa ma obowiązek budowania wspólnoty miłości: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7, 12).

Komunikacyjny wymiar miłości (communicatio)

 • Aktualnie mamy niezwykle wielkie możliwości komunikacyjne, a mimo to obserwujemy osłabianie kontaktów na poziomie podstawowych relacji międzyludzkich. Dlatego tak ważna jest miłość, która zobowiązuje do tworzenia autentycznej wspólnoty. To miłość nakazuje wyjść z ciasnych egoistycznych granic własnych spraw i interesów, w bliźnim widzieć Boga na obraz, którego został stworzony, jest uniwersalnym językiem, który pozwala nawiązać współpracę z ludźmi z różnych środowisk.

Miłość a sprawiedliwość

 • „Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość sama nie wystarcza, że co więcej - może doprowadzić do zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej większej mocy, jaką jest miłość” (Jan Paweł II Dives in misericordia).

Miłość a miłosierdzie

 • Miłosierna miłość jest miłością twórczą, jest siłą, która jednoczy i dźwiga. „... Realizacja miłosierdzia opiera się na wspólnym przeżywaniu tego dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczeniu tej godności, jaka jest mu właściwa” (Jan Paweł II Dives in misericordia). Miłosierdzie jest, więc miłością, która „nie daje się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża” (Jan Paweł II Dives in misericordia).

Miłość a solidarność

 • "Miłość i solidarność to wartości współzależne. Nie ma miłości bez solidarności i solidarności bez miłości" (Jan Paweł II Gdańsk 1987). Solidarność wierzących w Jezusa Chrystusa realizuje się we wspólnocie Kościoła; wspólnota wiary w zbawcze posłannictwo Jezusa, nadzieja na wspólnotę ze Zbawicielem, miłość jednocząca nas tu na ziemi, z Bogiem i bliźnimi.

 Zalecenia dla członków Akcji Katolickiej

 Formacja

 1. Realizacja Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

 Proponujemy przeprowadzenie spotkań, które przybliżyłyby następujące dokumenty:

 • Encyklika Benedykta XVI Deus caritas est,
 • Encyklika Benedykta XVI Spe salvi,
 • Encyklika Benedykta XVI Caritas in veritate,
 • Adhortacja apostolska Jana Pawła II Ecclesia in Europa,
 • Adhortacja apostolska Benedykta XVI Sacramentum caritatis,
 • Bądźmy świadkami Miłości. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2009/2010  Poznań 2009,
 • Ks. T. Borutka Akcjo Katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga. Homilie, artykuły i wywiady. Kraków 2008.

 2. Stała troska o rozwój życia duchowego – rozważanie Miłości Boga by żyć Miłością:

 w oparciu o dokumenty Kościoła, pomoce formacyjne oraz osobistą pracę duchową:

 • Poprzez częstą lekturę Pisma Świętego,
 • Czynny udział w niedzielnej Mszy Świętej – pomoc w czynnościach liturgicznych,
 • Aktywne włączenie się w świętowanie odpustu parafialnego,
 • Rozwijanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego,
 • Stałą modlitwę za kapłanów, w tym za asystentów Akcji Katolickiej, szczególnie w nawiązaniu do trwającego Roku Kapłaństwa,
 • Praktykę Liturgii Godzin i modlitwy różańcowej,
 • Modlitwę w intencji dziecka nienarodzonego /Duchowa Adopcja dziecka poczętego/,
 • Udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych (DIAK, POAK),
 • Udział w pielgrzymkach,
 • Studiowanie wydawnictw prasy katolickiej, w tym szczególnie Biuletynu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce (Warszawa),
 • Świętowanie niedzieli - członek Akcji Katolickiej nie robi zakupów w niedzielę i podejmuje działania by inni tego nie czynili!

 3. Organizacja

 Zapraszamy do następujących inicjatyw:

 • Działania na rzecz umacniania struktur Stowarzyszenia, tworzenie ducha jedności wewnątrz Stowarzyszenia,
 • Powoływania Nowych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej,
 • Pomocy w organizacji spotkań: parafialnych, dekanalnych, diecezjalnych,
 • Utrzymywania kontaktu z DIAK; zgłaszania propozycji, uwag dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
 • Regularnego przesyłania rocznych sprawozdań z działalności POAK

 4. Akcja

 Zachęcamy do podejmowania następujących inicjatyw:

 • Propagowania katolickiego modelu rodziny, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary. /W tym kontekście za wzór pragniemy podać świętych małżonków Maria i Alojzy Beltrame Quattrocch oraz, błogosławioną Gianne Beretta Molla/,
 • Troski o ubogich, potrzebujących i bezrobotnych na terenie parafii,
 • Zaangażowania w Pomoc Kościołowi na Wschodzie,
 • Propagowania trzeźwości /trzeźwy sierpień/,
 • Współpracy ze szkołami na terenie parafii,
 • Działalności wychowawczej - organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży; klubów sportowych, świetlic, wycieczek, itp.,
 • Współpracy z KSM,
 • Promowania wartościowej literatury, podtrzymywania pamięci o przeszłości Kościoła i Ojczyzny,
 • Wspierania i propagowania mediów katolickich; Radia „Via”, Radia „Maryja”, Telewizji „Trwam”,
 • Podejmowania współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w celu promowania chrześcijańskiej wizji życia społecznego,
 • Upowszechniania Pomocy w organizacji i przeprowadzeniu Dnia Papieskiego,
 • Organizowanie konkursów wiedzy, pieśni religijnej, okolicznościowych akademii innych inicjatyw i działań podejmowanych przez poszczególne Oddziały Parafialne,
 • Podejmowania inicjatyw w celu pozyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej AK /organizacja bali charytatywnych/.

W pracy formacyjnej kierujmy się słowami Benedykta XVI: "trzeba pobudzić świat do nowej, czynnej gorliwości w dawaniu ludzkiej odpowiedzi na Bożą miłość...”. Być świadkiem miłości Ojca, to czynić z ludzkości jedną rodzinę w Jezusie Chrystusie. Kościół realizuje tę misję, ewangelizując przez słowo i sakramenty. Warunkiem spełnienia tego posłannictwa jest otwarcie na Ducha Świętego, który przemienia wspólnotę kościelną, by była w świecie świadkami Miłości /Deus Caritas est/.

 W Roku Kapłaństwa chcemy wpatrywać się w oblicze Chrystusa Najwyższego Kapłana i od Niego uczyć się wierności w realizacji naszych powołań. Trud realizacji naszego powołania polecamy Maryi, która ukazuje nam, czym jest miłość i skąd pochodzi.

Święta Maryjo, Matko Boża, Ty wydałaś na świat prawdziwe światło, Jezusa , Twojego Syna – Bożego Syna. Na wezwanie Boga oddałaś się cała i tak stałaś się źródłem dobroci, które z Niego wytryska. Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy my również mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej w spragnionym świecie.

 • Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Ks. Stanisław Potera
 • Prezes Zarządu DIAK Janina Błażej
© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry