Login: Hasło:
» Rejestracja

 

 

 

Szkoła - miejsce szczególne      Każdy człowiek rodzi się z dużymi możliwościami rozwoju. To, czy zostaną one w pełni wykorzystane, w dużej mierze zależy od ludzi, których dziecko, a później młody człowiek spotyka na swojej drodze. Do osób, które mają wpływ na rozwój psychiczny, duchowy i intelektualny dziecka oprócz rodziców należą m.in. nauczyciele. Działanie wychowawcze w domu jak i w szkole ma pomóc młodemu człowiekowi w podjęciu pracy nad sobą, nad kształtowaniem swojej osobowości, ma pomóc w wypracowaniu czynnej postawy. Postawy, która będzie wyrażała się twórczym, odpowiedzialnym działaniem na rzecz przede wszystkim drugiego człowieka i otaczającego świata. Szkoła jest miejscem szczególnym. Tutaj dziecko, a później młody człowiek, spędza wiele lat życia w tym samym zespole klasowym, ze względnie stałą grupą nauczycieli, w tym samym budynku i poprzez różne codzienne doświadczenia podejmuje wiele wyborów, konfrontuje swoje marzenia z rzeczywistością. Będąc członkiem społeczności szkolnej, kroczy własną drogą rozwijając swoje zainteresowania, odkrywa mocne i słabe strony swojej osobowości a także poznaje wartości życia, z których najważniejsza jest miłość. Ona jest motorem autentycznego, niewymuszonego działania i tylko poprzez nią i w niej można stać się prawdziwym człowiekiem. Dlatego tak ważne są lata spędzone w szkole i tak wielka jest rola nauczycieli.


     

Szkoła miłości i wrażliwości      Jedną z wielu metod wychowawczych we współczesnej szkole jest zrzeszanie uczniów w szkolnych organizacjach i kołach, których głównym zadaniem jest kształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę, wdrażanie do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny oraz rozwijanie zainteresowań i możliwości uczniów. Do takich organizacji zaliczyć należy Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, drużyny harcerskie i zuchowe, które od wielu lat działają niemalże w każdej szkole. Najnowszą formą wychowawczą tego typu są Szkolne Koła "Caritas". Szkolne Koło "Caritas" to dobroczynna organizacja młodzieżowa działająca w oparciu o społeczno - humanitarne zaangażowanie jej członków, pod ścisłym nadzorem opiekunów koła, dyrekcji szkoły i Caritas danej diecezji. Pierwsze tego typu koła powołane zostały w Polsce przez Caritas diecezji rzeszowskiej w 1995 roku. Obecnie ta forma działalności szybko się rozwija i upowszechnia. Szkolne Koła Caritas działają na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów i statutów, których podstawa prawna jest statut Caritas diecezji oraz Caritas Polskiej.


     

Caritas w szkole      Fundament działania opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych. Te zadania Koła wynikają z przykazania miłości, najważniejszej wartości w życiu człowieka, bez względu na rasę, wyznanie czy narodowość. Są to w szczególności:

 • coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;
 • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
 • stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
 • rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy św.;
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez CARITAS takie jak "Tydzień Miłosierdzia", "Św. Mikołaj", Wigilia i "Święcone" dla osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.;
 • współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły CARITAS, organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

      Przedmiotem tej miłości są najsłabsi, którzy sami sobie pomóc nie mogą i nie potrafią. Bezinteresowna pomoc wypływająca z serca - ma olbrzymią moc - daje radość wszystkim, którzy znajdą się w jej zasięgu: dzieciom, wychowawcom oraz tym najsłabszym, czekającym na otwartą, pomocną dłoń.


     

Wewnętrzna atmosfera      Aby Szkolne Koło Caritas zrealizowało swoje zamierzenia i spełniło pokładane w nim nadzieje, potrzebna jest odpowiednia atmosfera w samym Kole, oparta na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i przyjaźni. Tylko w ten sposób można wyzwolić aktywność młodych ludzi, rozbudzić ich młodzieńczy zapał i chęć czynienia dobra. Czas spędzony wspólnie jest czasem budowania wzajemnych więzi, uczenia się współdziałania na rzecz dobra. Ważne jest to, aby każdy człowiek czuł się potrzebny, aby znał swoje miejsce, zadania i aby czuł, że jest kochany przez innych, że otoczony jest troską i opieką przez opiekuna Koła. Ten ostatni powinien być człowiekiem akceptowanym i lubianym przez młodzież, człowiekiem wyrozumiałym i otwartym w stosunku do samej młodzieży i jej realnych możliwości. Musi to być osoba aktywna, pomysłowa a przede wszystkim umiejąca właściwie rozeznać konkretne sytuacje wymagające świadczenia pomocy. Ważnym elementem działalności Koła jest współpraca z innymi organizacjami działającymi w szkole, w parafii i w środowisku lokalnym. Szkolne Koła Caritas poprzez różne formy działania mogą łączyć społeczność szkolną ze społecznością lokalną; łączyć nauczycieli, młodzież, dzieci i ich rodziców; łączyć wszystkich ludzi o otwartych sercach, gotowych pospieszyć z pomocą potrzebującym. Tworzy się wtedy wspólne działanie ku dobru, a to jest bardzo ważne w pracy wychowawczej w domu i w szkole. Tworzy się łańcuch ludzkich serc, w którym każde ogniwo jest potrzebne i ważne. Nikt nie pyta, dlaczego, nikt nie żałuje czasu, bo po prostu tak trzeba, bo jak mówiła Matka Teresa: "Zostaliśmy stworzeni po to, aby kochać i być obdarzani miłością".


     

Plan pracy      Działalność Koła określa regulamin i plan pracy na dany rok szkolny.

      Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są konkretne zadania do realizacji, które nie są przez nikogo narzucane, lecz stanowią propozycje samej młodzieży i opiekuna wytypowanego przez dyrektora szkoły. Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas staje się:

 • szkoła, a w niej np. chory kolega, koleżanka, która nie jest akceptowana w swoim zespole klasowym, lub dzieci z najmłodszych klas;
 • środowisko lokalne, a w nim samotny chory człowiek, czekający na spotkanie, rozmowę, na uśmiech, na konkretną pomoc, np. zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, ogródka;
 • parafia, a w niej ścisła współpraca z zespołami charytatywnymi w podejmowaniu dzieł miłosierdzia, czynny udział w życiu Kościoła. Opracowany roczny plan pracy jest oczywiście planem otwartym, bo samo życie przynosi różne niespodziewane sytuacje, którym natychmiast trzeba zaradzić, np. choroba, nieszczęśliwy wypadek. Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na pracach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie będą w danym czasie pomagać i kim będą się zajmować:
 • Ludzie starsi, samotni, chorzy
       -   odwiedziny i wspólne rozmowy;
       -   prace użyteczne, np. sprzątanie mieszkania, ogródka, zakupy;
       -   obdarowywanie własnoręcznie wykonanymi upominkami, np. stroiki świąteczne;
       -   wyhodowanie rośliny doniczkowej dla wybranej osoby; przygotowanie przedstawienia w szkole dla ludzi starszych ze środowiska lokalnego.
 • Najmłodsze dzieci ze szkoły
       -   teatrzyk kukiełkowy;
       -   gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym;
       -   spacer nad jezioro, do lasu.
 • Dzieci z rodzin ubogich
       -   zorganizowanie loterii fantowej z przeznaczeniem dochodu na paczki świąteczne lub wyjazd, np. na basen, do kina;
       -   turniej sportowy;
       -   ognisko z zabawami i konkursami;
       -   wielkopostne skarbonki z przeznaczeniem oszczędności dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji, np. zakup leków, zabawek, książek;
       -   pomoc w organizacji wypoczynku letniego.
 • Społeczność szkolna
       -   montaż słowno-muzyczny "Podaj dłoń", opowiadający o potrzebie udzielania pomocy bliźniemu;
       -   redagowanie gazetki informującej o pracy Caritas;
       -   wykonanie albumu o znanych osobach, które potrafiły pomagać innym i kochać ich;
       -   prowadzenie dzieł miłosierdzia wraz z zespołem charytatywnym na miarę swoich możliwości.      Dokumentacją pracy Koła może być kronika, notatnik spotkań lub gazetka szkolna. Jednak najlepszym i najbardziej prawdziwym obrazem pracy będą uśmiechnięte oczy dziecka lub radość i wzruszenie na twarzy starszego człowieka. I to jest najważniejsze i najistotniejsze w tej działalności.


     

Powołanie szkolnego koła

Szkolne koło powołana może być na wniosek dyrektora szkoły, który wyznacza opiekuna SKC. Następnie swoją prośbę składa do Księdza Dyrektora Caritas Diecezjalnego. Ksiądz Dyrektor Caritas Diecezjalnego swoim aktem powołuje Szkolne Koło Caritas w danej szkole.


 

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry