Login: Hasło:
» Rejestracja

 

 

Jak założyć SKC     

      Zasadniczym celem powołania i działania Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży najpierw na terenie własnej szkoły a następnie poza nią.

     

Czynności założycielskie

  1. Dyrektor szkoły wyrażając zgodę na powstanie Szkolnego Koła Caritas, w imieniu uczniów kieruje wniosek * do Caritas Diecezji Siedleckiej o powołanie SKC na terenie szkoły. Na prośbę młodzieży wyznacza opiekuna ** i proponuje asystenta kościelnego.
  2. Po przesłaniu wniosku do Caritas Diecezji Siedleckiej odbywa się spotkanie założycielskie w szkole z udziałem pracownika Caritas.
  3. Dyrekcja szkoły ustala z dyrekcją Caritas termin uroczystego powołania Szkolnego Koła. Podczas uroczystego spotkania wręczany jest akt powołania SKC oraz nominacja Księdza Biskupa na Asystenta Kościelnego ***; członkowie otrzymują legitymację i znaczek.
  4. Koło zaczyna istnieć wraz z faktem wręczenia przez dyrektora Caritas aktu powołania Szkolnego Koła Caritas.
  5. Każde powołane Koło zostaje wpisane do rejestru Szkolnych Kół Caritas i otrzymuje numer według kolejności powołania.
  6. Na jednym z pierwszych spotkań wybierany jest Samorząd SKC. Protokół **** z tego spotkania przesyłamy do Caritas Diecezji Siedleckiej.
  7. Czas od spotkania założycielskiego do uroczystego powołania SKC jest czasem zapoznania się z działalnością Szkolnego Wolontariatu w Polsce i na terenie Diecezji, ideami SKC; ukazaniem efektów jakie przynosi funkcjonowanie Koła Caritas w szkole. W tym czasie przyszli kandydaci składają do opiekuna deklaracje przystąpienia do SKC.

      SKC może zrzeszać dzieci i młodzież katolicką szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy ruchów katolickich. Szkolne Koło Caritas może utworzyć przynajmniej pięciu uczniów, którzy chcą pomagać innym.

      Członkowie Koła działają na terenie szkoły, pod nadzorem dyrekcji i włączają się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Ponieważ Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

      Szkolne Koła Caritas wzbogacają i wzmacniają rolę wychowawczą szkoły, wspierają rodziców w ich codziennym, odpowiedzialnym trudzie wychowawczym. Jednocześnie działalność ta jest żywym przykładem wiary chrześcijańskiej i przyczynia się do coraz większego zrozumienia nauki Jezusa Chrystusa.

 

*

 

pieczątka szkoły                                                                                       ……………………………

                                                                                                                                                  Miejscowość, data

Ksiądz Dyrektor  Stanisław Słowik

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

ul. Jana Styki 21

35-006 Rzeszów

 

Odpowiadając na prośbę uczniów naszej szkoły, pragnących zaangażować się

w działalność społeczną i charytatywną zwracam się z prośbą o powołanie na terenie

Szkoły ................................................................. w .....................................

Szkolnego Koła Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Zgodnie z życzeniem uczniów Opiekunem Koła będzie .........................................

 

 

                                                                                                    Dyrektor Szkoły

 

**Zadania Opiekuna SKC

 

 

Zadania organizacyjne

 

1.     Formalności założycielskie.

2.     Zapoznanie z regulaminem i wdrażanie go w struktury SKC.

3.     Wybór Zarządu Koła i  ustalenie stałych terminów spotkań.

4.     Planowanie działalności.

5.     Przydział zadań i czuwanie nad ich realizacją.

6.     Kontakt z Asystentem Kościelnym.

7.     Podział na sekcje ( jeśli zachodzi potrzeba ).

8.     Podział na wolontariuszy stałych i akcyjnych.

9.     Troska o sprawny przepływ informacji.

10. Czuwanie nad prowadzeniem kroniki.

11. Współpraca z Caritas.

 

 

Zadania wychowawcze

 

1.     Wspólne z Asystentem Kościelnym wychowywanie w duchu miłości bliźniego.

2.     Integracja grupy poprzez regularne spotkania, wspólne spotkania i udział w imprezach zewnętrznych.

3.     Integracja grupy – wraz z Asystentem Kościelnym przez dni skupienia i rekolekcje.

4.     Uwrażliwianie na potrzeby innych.

5.     Zaszczepianie i pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i bezpłatnej działalności na rzecz innych.

6.     Troska o  rozwój osobowości członka SKC.

7.     Inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

8.     Wspólne wyciąganie wniosków z niepowodzeń.

9.     Pomoc w wyborze patrona.

 

***Zadania Asystenta Kościelnego SKC

 

 

Opieka duchowa:

 

1.     Kształtowanie osobowości wolontariuszy w duchu chrześcijańskim (pomoc w większym zrozumieniu, pogłębianiu i szerzeniu nauki o Miłosierdziu Bożym).

2.     Krzewienie czynnej miłości bliźniego (ludzie godziny 15-tej - Koronka do Miłosierdzia Bożego).

3.     Comiesięczne spotkania połączone z Eucharystią i konferencją formacyjną.

4.     Integracja grupy poprzez dni skupienia i rekolekcje.

5.     Inspiracja do podejmowania działań na rzecz środowiska.

6.     Pomoc w wyborze patrona.

7.     Angażowanie członków SKC do udziału w liturgii.

 

 

Włączanie się w pracę:

 

1.     Koordynowanie współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas.

2.     Czynny udział w akcjach i zebraniach  SKC.

 

 

 

****

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                            ( miejscowość, dnia )

 

 

 

PROTOKÓŁ NR .........../2006

 

Z zebrania założycielskiego SZKOLNEGO KOŁA CARITAS, które odbyło się dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w Szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

 

1.       Zapoznanie z porządkiem zebrania i powołanie protokolanta.

2.       Zapoznanie z celami i zadaniami Szkolnego Koła Caritas na podstawie statutu.

3.       Przeprowadzenie wyborów do zarządu Szkolnego Koła Caritas.

4.       Ustalenie częstotliwości spotkań.

5.       Przedyskutowanie programu działania.

 

Ad.1. Zebranie otworzył opiekun Szkolnego Koła Caritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

          oraz asystent kościelny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Następnie opiekun Koła zapoznał

          zebranych z porządkiem posiedzenia.

 

Ad.2. W dalszej części zebrania opiekun Koła zapoznał uczestników spotkania z zagadnieniem: czym jest Caritas?  

          Czym są Szkolne Koła Caritas i jakie są jego cele i zadania.

 

Ad.3. Następnie przystąpiono do wyborów zarządu Szkolnego Koła Caritas. Po przeprowadzeniu jawnych     

          wyborów do Zarządu weszli:

Przewodniczący: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zastępca:                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skarbnik:                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sekretarz:                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ad.4. W dalszej części spotkania ustalono, że członkowie Szkolnego Koła Caritas będą  spotykać się w . . . . . . . . . . . . . . . .   .

 

Ad.5. Następnie ustalono plan działania na najbliższą przyszłość:

-          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      protokół sporządził                                                     opiekun Koła                                                          asystent   

                                                                                                                                                                 kościelny

 

 

 

Otrzymują:

1.        Dyrektor Szkoły,

2.        Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej

3.        a/a.

 

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry