Login: Hasło:
» Rejestracja
świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Stąd kaŻdy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w tym dniu obchodzi swoje święto.

 

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wprowadził do liturgii papieŻ Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym naboŻeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę paŹdziernika; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:

Od dawna juŻ powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyŻszego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyŻsza je. Mówimy więc, iŻ Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile Że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy teŻ, iŻ Chrystus króluje w woli ludzkiej, poniewaŻ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz takŻe dlatego, Że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iŻ zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyŻszającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeŻeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iŻ we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla naleŻy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku moŻna powiedzieć, iŻ otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc takŻe najwyŻsze i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.


Uroczystość ta ma nam uświadomić, Że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono juŻ istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:

 

 

 

 

 

Litania  Do  Chrystusa  Króla

Kyrie  elejson , Chryste  elejson  , Kyrie  elejson .

Chryste usłysz  nas  , Chryste  wysłuchaj  nas .

Ojcze  z  nieba BoŻe , zmiłuj   się   nad  nami .

Synu  Odkupicielu  świata BoŻe  , zmiłuj  się  nad  nami .

Duchu  święty  BoŻe , zmiłuj się   nad   nami .

 święta  Trójco Jedyny  BoŻe  zmiłuj  się  nad  nami .

Chryste  Królu , BoŻe z  Boga  , światłości z  światłości ,    PrzyjdŹ  Królestwo  Twoje  !

Chryste  Królu , Obrazie  Boga  niewidzialnego ,

Chryste  Królu , w  którym wszystkie  rzeczy  stworzone  są ,

Chryste  Królu ,  przez  którego  świat  jest  stworzony  ,

Chryste  Królu ,  z  Dziewicy  zrodzony ,

Chryste  Królu , prawdziwy  BoŻe i prawdziwy  Człowiecze,

Chryste  Królu , uwielbiony  przez  pastuszków  i  Trzech  Króli ,

Chryste  Królu , Prawodawco  najwyŻszy ,

Chryste  Królu  , ?ródło  i  wzorze  wszelkiej  świętości ,

Chryste  Królu  , Droga  nasza  , Prawdo i  Żywocie  nasz ,

Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami

Chryste  Królu , Kapłanie  Przedwieczny ,

Chryste  Królu  rozumu ,

Chryste  Królu   woli  ,

Chryste  Królu  cierpienia , cierniem  ukoronowany ,

Chryste  Królu  pokory , przez  urąganie  szkarłatem odziany ,

Chryste  Królu  , Oblubieńcze  Dziewic ,

Chryste  Królu  , który  w  Marii  Magdalenie  uczyniłeś  Życie  pokutne ,

Chryste  Królu  , którego  Królestwo  nie  jest  z  tego  świata ,

Chryste  Królu  , przez  królewski  Dar  Twojej  Miłości  , Eucharystię  św.

 

Chryste Królu ,Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha świętego, Panuj nad rodzinami

Chryste Królu , który  podniosłeś  małŻeństwo do godności Sakramentu ,

Chryste Królu , który uczyniłeś pierwszy cud  na  godach w Kanie Galilejskiej ,            

Chryste Królu , najmilszy Przyjacielu dzieci ,

Chryste Królu , który przez  swe Życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu , który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace ,

Chryste Królu , który wskrzesiłeś z  umarłych i oddałeś rodzinie  młodzieńca  z Naim , córkę Jaira   i  przyjaciela  swego łazarza ,

Chryste Królu , który przebaczyłeś  grzesznej  niewieście ,

Chryste Królu , przez  twoją  miłość do Marii i  Józefa ,

Chryste, Królu  Królów i Panie nad  Panami , Panuj  nad   narodami !

Chryste, Królu wieków  nieśmiertelny ,

Chryste, Królu  chwały  wiecznej ,

Chryste, Królu  który  kierujesz  wojnami ,

Chryste Królu  , KsiąŻe  Pokoju ,

Chryste Królu  , który na Swych  ramionach  nosisz  znamię Panowania ,

Chryste Królu  , którego  Królestwo  nie  będzie  końca ,

Chryste Królu  , który  zasiadasz  nad   Cherubinami ,

Chryste Królu ,  przez  miłość ,  jaką  we  wszystkich  czasach świadczyłeś narodom ,

które  były   Ci   wierne ,  Panuj   nad    swymi   nieprzyjaciółmi  !

Chryste Królu , który „składasz  mocarze ze  stolicy , a podwyŻszasz  niskich”

Chryste Królu , który druzgoczesz  królów w  dniu gniewu Twego  ,

Chryste Królu , który śmiercią  na krzyŻu  piekło  pokonałeś  ,

Chryste Królu , który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć  zwycięŻyłeś ,

Chryste Królu , który przyjdziesz  sądzić Żywych  i umarłych ,

Chryste Królu , w dniu  Twojej  potęgi , w chwale świętych  Twoich ,

 

Chryste Królu , przez  Twoją miłosną modlitwę na krzyŻu : „Ojcze , odpuść im, bo niewiedzą  co  czynią”

Baranku BoŻy , który gładzisz grzech  świata , przepuść  nam , Panie !

Baranku BoŻy , który gładzisz  grzechy świata, wysłuchaj nas , Panie !

Baranku BoŻy , który gładzisz  grzechy świata, zmiłuj się  nad nami  !

V. Królestwo Jego  rozszerzać  się będzie .

R. A pokój  trwać będzie bez  końca .

   Módlmy  się :

Wszechmogący  , wiekuisty BoŻe , który wszystko odnowić  chciałeś przez  Najmilszego Syna Twego , Króla  Wszechświata , racz  w  dobroci  Twojej  sprawić , aby wszystkie  narody , rozdzielone przez  grzech , poddały  się  słodkiej  władzy Twojej . Przez  tegoŻ Pana Naszego , Jezusa Chrystusa , który  z  Tobą Żyje  i  króluje  przez  wszystkie wieki  wieków  . Amen .   

 

 

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry