Login: Hasło:
» Rejestracja

  Sakrament Chrztu św.

     Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C).

 

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszym kościele w  trzecią niedzielę miesiąca ciągu całego roku, na Mszy św. o godzinie 11.30. Chrzest św. jest udzielany w czasie uroczystej Eucharystii z licznie zgromadzonym ludem Bożym. Ma więc głęboki, wspólnotowy charakter, gdyż nowo ochrzczone dziecko jest uroczyście włączone do wspólnoty Kościoła. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych w kancelarii parafialnej.

Rodzice przedstawiają w kancelarii akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz swoje dowody osobiste. W księdze chrztów zapisywane są dane osobowe rodziców i chrzestnych, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców. Wpisywane są także nazwisko i imię chrzestnych, dokładny adres ich zamieszkania. Za rodziców chrzestnych należy wybierać osoby wierzące tzn. praktykujące, bierzmowane i na tyle dojrzałe, by mogły wypełniać obowiązki wynikające z podjęcia zadania wspierania w religijnym i moralnym wychowywaniu dziecka.

 

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów tzw. "kartki do spowiedzi", które wręczają kapłanowi przed rozpoczęciem spowiadania.

 

Rodzice chrzestni nie mieszkający w naszej parafii przynoszą zaświadczenie przyjęcia sakramentu chrztu św.od ks. Proboszcza parafii w której mieszkają..

 

Pierwsze imię nadawane przez katolickich rodziców dziecku powinno być imieniem świętego lub błogosławionego, tak aby dziecko miało swojego patrona i orędownika u Pana Boga. Nadanie chrześcijańskiego imienia dziecku jest dowodem wiary rodziców.

 

W razie konieczności tzn. w niebezpieczeństwie śmierci dziecka, każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (KKK 1284).

 

Sakrament Bierzmowania

 

"Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8, 14-17).

 

Młodzież naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej począwszy od chwili rozdania indeksów na zakończenie roku szkolnego w kl. VI.  Bezpośrednie przygotowanie dokonuje się w gimnazjum, w ciągu trzech lat nauki na katechezie i pracy nad własnym charakterem.

W II klasie gimnazjum uczniowie poznają  dogłębnie podstawy wiary na katechezach prowadzonych przez uczących religii dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.

 

Ponadto w II i III klasie gimnazjum uczestniczą w bezpośrednim, duchowym przygotowaniu do bierzmowania przez uczestniczenie w nabożeństwach dla kandydatów do bierzmowania.

 

 

O dopuszczeniu do Sakramentu Bierzmowania decyduje Ks. Proboszcz oraz uczący religii.

 

Do sakramentu bierzmowania mogą być dopuszczone osoby, które:

- uczestniczyły we wszystkich nabożeństwach organizowanych dla bierzmowanych,

- uczestniczą w  katechezach dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania,

- przystępują do comiesięcznej spowiedzi św. oraz uczestniczą we Mszy św. w każdy pierwszy piątek miesiąca,

- zdały egzamin parafialny,

- zdały egzamin u ks. Dziekana

 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

 

 Spowiedź św.

"Wieczorem owego pierwszego dnia... przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzeki (do Apostołów): "Uweźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 19. 22-23).

 

Z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać w naszym kościele w dni powszednie  przed mszą św. rano i wieczór.

 

 

Prosimy bardzo serdecznie o jak najgłębsze przygotowanie się do sakramentu pokuty i pojednania (korzystając z modlitewnika). Zachęcamy do częstego jego przyjmowania oraz do nie odkładania spowiedzi w okresie przed świątecznym na ostatnią chwilę.

 

Dodatkowe terminy spowiedzi okolicznościowych:

- w Adwencie przed świętami Bożego Narodzenia,

- w Wielkim Poście na zakończenie rekolekcji parafialnych,

- w maju dla rodziców, krewnych i dzieci przystępujących do I Komunii Świętej,

- w maju dla dzieci obchodzących I Rocznicę Komunii Świętej,

- przed bierzmowaniem dla młodzieży, rodziców i świadków bierzmowania,

- przed odpustami parafialnymi.

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię + Ojca i + Syna, i + Ducha Świętego. Amen. (Formuła rozgrzeszenia).

 

  Pierwsza Spowiedź i Komunia św.

 

 

"Zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc Pana Jezusa jako Pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć białą postać chleba, kapłan wypowie słowa: "Ciało Chrystusa", a każdy i każda z was odpowie: "Amen". - "Amen" to znaczy: "wierzę", "przyjmuję z wiarą". Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto wy, mali chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia święta - to właśnie pełne uczestniczenie w Eucharystii, w Ofierze Chrystusa i Kościoła. Ta Ofiara została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym także celu, aby być naszym duchowym pokarmem" (Jan Paweł II, Homilia, Msza św. z I Komunią św., Łódź 13 czerwca 1987).

 

Odpowiedzialność za przygotowanie do I Komunii św. spoczywa na rodzicach dziecka. Obowiązek ten wynika z przyrzeczenia składanego w chwili zawarcia sakramentu małżeństwa i przy chrzcie dziecka. Już od najmłodszych lat powinni modlić się wspólnie w domu rodzinnym z dzieckiem i tym samym wyrabiać w nim nawyk codziennej, pobożnej modlitwy. Gdy dziecko jest starsze rodzice powinni przychodzić z nim do kościoła w każdą niedzielę i święta, by uczestniczyć we Mszy św. Ponadto już od najmłodszych lat powinni brać udział z dzieckiem w nabożeństwach liturgicznych np. w oktawie Bożego Ciała, w nabożeństwach majowych, różańcowych, Drodze Krzyżowej dla dzieci, itp. Gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole już w I klasie mają obowiązek interesować się jego postępami w nauce.

 

W II klasie bardzo intensywnie pod kierunkiem rodziców dzieci uczą dziecko prawd wiary w domu, prowadzą coraz żywsze życie religijne. Uczestniczą w obowiązkowych spotkaniach z Ks. Proboszczem, jak również indywidualnie spotykają się z nim w celu jak najlepszego przygotowania dziecka. 

Dzieci, które przystępują do I Komunii św. mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoją obronę, tajemnic Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św. Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych.

 

Rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą parafią mają obowiązek we wrześniu złożyć u Ks.  Proboszcza świadectwo chrztu św.

 

Dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej:

  • W październiku otrzymują w czasie Mszy św. Różaniec,
  • W grudniu w święto Niepokalanego Poczęcia dzieci otrzymują medaliki,

Po przyjęciu I Komunii Świętej dzieci obchodzą „ biały tydzień”

Pierwsza Komunia święta:

- w Węgliskach odbywa się W I niedzielę maja,

- w kościele parafialnym w Medyni Głogowskiej w II niedzielę maja.

 

Rocznica I Komunii Świętej

 

Dzieci klas III ze szkół podstawowych naszej parafii uczestniczą w rocznicy swojej I Komunii św., która ma miejsce w III niedzielę maja.

Wcześniej wspólnie z katechetami przygotowują się do swojej uroczystości w czasie spotkań- prób z okazji rocznicy, gdzie rozdzielana są zadania dla dzieci dotyczące Mszy św., na której dzieci będą przeżywać swoją rocznicę.

Dzieci przygotowują się również duchowo do przeżycia tej uroczystości poprzez modlitwę, udział we Mszy św. i przystąpienie do sakramentu spowiedzi św.

Po uroczystości Rocznicy I Komunii św. dzieci przeżywają swój kolejny „Biały tydzień”, uczestnicząc przez cały tydzień we Mszy św.

 

 Sakrament Małżeństwa

 

 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

(KPK, kan. 1055, § 1).

 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zaplanowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

W czasie I spotkania narzeczeni przedstawiają:

 

•        zaświadczenia o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej - w tzw. kursie   przedmałżeńskim;

 

 •      zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej

O pozostałych dokumentach koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zostaną poinformowani w czasie przeprowadzania protokołu przedślubnego.   

Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej. Zaleca się, aby I spowiedź przedślubna była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi, podobnie i do następnych należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

 

Świadkami ślubu powinny być osoby wierzące i praktykujące. One również powinny przystąpić do spowiedzi i Komunii św. ofiarowanej w intencji nowożeńców.

 

"Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?... Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie służą; nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem, są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch" (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 13).

 

    Sakrament Chorych

 


 "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).

 

Osoby starsze lub chore, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. u siebie w domu. Należy w tym przypadku:

 

•  osobiście zgłosić do kancelarii lub zakrystii nazwisko i imię,

 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty tak i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące słowa:

 

"Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie" (Paweł VI, Konstytucja apostolska "Sacram unctionem infirmorum"; por. KPK, kan. 647, § 1).

 

Na czas udzielania sakramentu chorych: spowiedzi, Komunii św. i namaszczenia olejami św. w mieszkaniu chorego koniecznie należy przygotować:

 

•        stół lub ławę, nakryć białym obrusem;

•        postawić na nim krzyż, jedną lub dwie świeczki;

•        naczynie z wodą świeconą i kropidło;

•        szklankę letniej, przegotowanej wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem;

•        watę i spodek.

 

W naszej parafii kapłan odwiedza chorych w domu przed świętami Bożego Narodzenia i zmartwychwstania Pana Jezusa. W tym celu ktoś z rodziny powinien zgłosić chorego w kancelarii lub zakrystii.

 

 Pogrzeby

 

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne (KKK 1684).

 

Godziny pogrzebu należy ustalić wcześniej w kancelarii parafialnej przynosząc akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. 

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią - rodzina zmarłego powinna zgłosić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę - pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnią posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Ks. Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.

 

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie" (J 11, 25b).

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry